تحقیقات

خرداد
۰۶

دانشجوي مهمان

زبان آموزاني که درخواست ادامه آموزش زبان در يکي از واحدهاي تهران و يا خارج از تهران به صورت مهمان را دارند پس از هماهنگي با سرپرست اداري واحد مقصد جهت دريافت اطلاعات مربوط به روز،ساعت ، سطح کلاس ، ظرفيت کلاس ،به واحد مبدا جهت دريافت نامه مربوط به زبان آموز مهمان مراجعه مي […]

مشاهده
خرداد
۰۶

سیستم ارزشیابی تحصیلی

۱.منظوراز CP چيست؟ CP به دو مفهوم به كار مي رود: • فعاليت كلاسي (Class Performance)كه نمايانگر كار كلاسي دانشجويان در هر ترم است. • به مفهوم “قبول مشروط”(Conditional Pass) است و زماني به كار مي رود كه نمره دانشجو بين ۶۹-۶۵ باشد. ۲. فعاليت كلاسي (CP) برچه اساسي ارزيابي مي گردد؟ سنجش ميزان فعاليت […]

مشاهده